Mesafeli Satış Sözleşmesi

SOYTURK AKÜ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ - SANAL PLATFORM KULLANIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
 
1. TARAFLAR
İşbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi, aşağıda bilgileri yer alan  Soyturk Aku ile bu Sözleşme’deki hizmetlerden faydalanmak isteyen Kullanıcı arasında akdedilmiştir.
Unvan: Soyturk Aku
Adres: Zerdalilik Mah. Değirmenönü Cad.  Altan Apt. No: 20/A Muratpaşa / Antalya
Vergi Dairesi :  XXXXX V.D. 
Telefon: 0 242 221 41 33
Soyturk Aku ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.
2. TANIMLAR
Kullanıcı: İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme kapsamında sunulan servisler aracılığı ile mal veya hizmet alımı yapan ve bu amaçla Servis’ten faydalanan gerçek veya tüzel kişi,
Hassas Ödeme Verisi : Kullanıcı tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Kullanıcı’nın kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi veriler
Hatalı/Yetkisiz İşlem : Hatalı bir şekilde veya Kullanıcı’nın talimatı dışında gerçekleştirilen Ödeme İşlemi
İnternet Sitesi : İnternet üzerinden ticari faaliyet yürütülen, Satıcılar tarafından satışa sunulan ürün ve hizmetleri teşhir etmek için, Kullanıcı tarafından ise mal veya hizmetlerin satın alınması için kullanılan internet sitesi
 Soyturk Aku: İletişim bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme’de ödeme hizmeti sağlayıcı taraf olan  Soyturk Aku Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi
Onay Tarihi : Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’nden satın alınan ürün veya hizmetin ayıpsız bir şekilde teslim edildiğine ilişkin onayın verildiği veya söz konusu onayın verilmesi için  Soyturk Aku tarafından belirlenen üst sürenin dolduğu tarih
Ödeme Aracı : Kullanıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç
Ödeme Hesabı : Kullanıcı adına  Soyturk Aku nezdinde açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesap
Ödeme İşlemi : İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile yürütülen bir dizi operasyon
 Soyturk Aku : İnternet Sitesi’ni işletmekte olan gerçek veya tüzel kişi
Platform :  Soyturk Aku tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform
Satıcı : Ödeme İşlemi’ne konu fonun ulaşması istenilen, İnternet Sitesi üzerinden satış gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi
Servis : Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde Kullanıcı’ya sunulacak olan hizmeti
Sistem Ortağı : Platform aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan banka veya finans kuruluşu
Sözleşme : Kullanıcı ile akdedilen işbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi
Şüpheli İşlem : Sözleşme ile belirlenen durumlar da dahil olmak üzere, Hatalı/Yetkisiz İşlem olarak değerlendirilme ihtimali bulunan Ödeme İşlemi
Yetkili Personel : Kullanıcı’ya Platform kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere  Soyturk Aku tarafından yetkilendirilmiş olan personel
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İnternet Sitesi üzerinde  Soyturk Aku tarafından işletilmekte olan sanal  Soyturk Akunde ödeme hizmetleri  Soyturk Aku tarafından sunulmaktadır.  Soyturk Aku, bu kapsamda hem  Soyturk Aku’ne hem Satıcı’ya hem de Kullanıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca ödeme hizmeti verecek, bu kapsamda Kullanıcı’dan bedeli tahsil edilen ve İnternet Sitesi’nden temin edilen mal veya hizmetin Kullanıcı’ya tam ve gereği gibi teslimine ilişkin işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde onayın alınmasına kadar Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’nda tutulan bedelleri, Onay Tarihi’nde Satıcı’nın Ödeme Hesabına aktaracaktır.
İşbu Sözleşme, yukarıda belirtilen kapsamda  Soyturk Aku tarafından Satıcı’ya, İnternet Sitesi üzerinden satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin bedellerini tahsil etmesi, Kullanıcı’ya ise İnternet Sitesi üzerinden satın aldığı ürün ve hizmetlerin bedellerinin Satıcı’ya aktarımı için sunulan Servis’e ilişkin esaslar ile Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
4. GENEL ŞARTLAR
4.1. KAYIT
a)  Soyturk Aku’nin Kullanıcı bilgilerini ve Kullanıcı’nın satın almak istediği ürün veya hizmete ilişkin bilgileri API üzerinden  Soyturk Aku’ya iletmesi ile Kullanıcı’nın servise kaydı gerçekleştirecektir.
b)  Soyturk Aku’in, Kullanıcı bilgilerini onaylaması akabinde Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden onaylandığı tarih itibariyle işbu
Sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.
4.2. KULLANIM KOŞULLARI
a) Kullanıcı Servis’i ancak Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra kullanabilecektir.
b)  Soyturk Aku, aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır:
– Sözleşme yürürlüğe girmeden önce Kullanıcı’yı telefon ile arama ve  Soyturk Aku tarafından iletilen bilgileri doğrulama, ek bilgi ve belge talep etme; ve/veya,
– Herhangi bir gerekçe belirtmeden Kullanıcı’nın kaydını yapmama.
4.3. PLATFORM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN ESASLAR
4.3.1 Genel Esaslar
a) İşbu Sözleşme uyarınca  Soyturk Aku, Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alınması ve Satıcı’ya ödemelerin yapılması amacıyla Servis sunmayı kabul ve taahhüt eder.
b)  Soyturk Aku, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla Platform’u gerekli güvenlik seviyesinde tutmak için en iyi çabayı gösterecektir. Kullanıcı bu anlamda  Soyturk Aku’ya azami desteği sağlayacak ve  Soyturk Aku’nun talimatlarına uygun davranacaktır.
c)  Soyturk Aku, özellikle Sistem Ortakları tarafından gerçekleştirilen güvenlik standardı değişikliklerinin sonucunda güvenlik standardını değiştirme hakkını saklı tutar.
d) Kullanıcı, Kullanıcı tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların Sistem Ortakları tarafından belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirildiğini bildiğini, Sistem Ortakları’nın sitelerine yönelik ihlâller veya saldırılarda (hacking, phishing)  Soyturk Aku’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan eder.
e) Platform ve Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden münhasıran Kullanıcı tarafından faydalanılabilecektir. Bu hükme aykırılık Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık Sözleşme’nin  Soyturk Aku tarafından tek taraflı feshi için yeterli sebep olacaktır.
f) Platform sadece Kullanıcı tarafından Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’nde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak kullanılacaktır.
g) Kullanıcı Platform’a erişim imkanı tanıyan şifreyi ve/veya Ödeme Aracı’na ilişkin temin ettiği bilgileri (varsa) gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve bu şifrelerin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Kullanıcı ayrıca bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’na ait bilgilerin kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde durumu derhal  Soyturk Aku’ ya işbu Sözleşme’de belirtilen yöntemlerden biriyle bildirmekle yükümlüdür.  Soyturk Aku, Kullanıcı tarafından söz konusu bilgilerin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, kusurun  Soyturk Aku’ya ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından Kullanıcı’ya verilecek zararlardan da sorumlu değildir. Kullanıcı, bu Servis kapsamında kendisine verilen herhangi bir şifreyi kaybetmesi durumunda bu durumu derhal  Soyturk Aku’ya yazılı olarak bildirecek ve  Soyturk Aku söz konusu şifrenin kullanımını engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak, bu durumdan Kullanıcı’yı haberdar
edecek ve Kullanıcı’ya en kısa sürede yeni bir şifre verecektir. Kullanıcı tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde,  Soyturk Aku Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz.
h) Kullanıcı, Platform’un veya bir yönetim hesabının kanıtlanabilir bir şekilde yetkisiz olarak kötü amaçlı kullanımından veya yönetim hesabına yetkisiz erişimden kendi kusuru ölçüsünde sorumlu olacaktır.
5. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Kullanıcı, Platform üzerinde değişiklik yapmayacağını ve Platform’un işlevlerine müdahale etmeyeceğini, Platform’u kurulum ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanacağını kabul ve beyan eder.
b) Kullanıcı,  Soyturk Aku tarafından sunulan Platform özelliklerine ilişkin açıklama ile “ Soyturk Aku Platform Aracılığıyla Ödeme Yapılmasına İlişkin Kurallar”a ve bunlarla ilgili tüm güncellemelere uyacak, uymaması nedeniyle meydana gelecek tüm taleplerden sorumlu olacaktır.
6.  Soyturk Aku’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1.  Soyturk Aku’nun Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne Erişimi Engelleme Hakkı
a)  Soyturk Aku, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır. Söz konusu durumun ortadan kaldırılmasını müteakip erişim tekrar sağlanacaktır.
– Platform’a yönelik bilgisayar virüsü tehdidi varsa,
– Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında kendisinden talep edilen bilgileri sağlamıyorsa,
b) İşbu maddenin (a) bendinde sayılan durumlar Kullanıcı tarafından 3 gün içinde düzeltilmez veya söz konusu durumlar 2 ay içinde birden fazla defa tekrar eder ise  Soyturk Aku Platform’a erişimi askıya alma hakkına sahiptir. Platform’un askıya alınması sebebi ortadan kalktığında IYZI yapılacak güvenlik denetimi sonrasında Platform’u tekrar kullanıma açar.
c)  Soyturk Aku’nun işbu Sözleşme’ye ilişkin hizmetleri önceden Kullanıcı’ya haber vermeksizin denetleme yetkisi mevcuttur.
6.2. Platform Bakımı, Kesintiler ve Arıza Çözümleri
a)  Soyturk Aku, Platform’un düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak  Soyturk Aku’nun, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlarda ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda, Kullanıcı’nın herhangi bir tazminat hakkı mevcut değildir.
b) İşbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlar haricinde, gerekli bakım, güncelleme ve benzeri hususlar için  Soyturk Aku, yapacağı kesintileri işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (01:00 – 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirmek için azami özen gösterecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir.
c)  Soyturk Aku, Yönetim Arayüzü’ne kesintisiz erişim sağlanacağını veya Platform’un kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir.  Soyturk Aku, ödemeleri zamanında işleyecek olup, Sistem Ortakları’ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu olmamakla birlikte, söz konusu sorunların en kısa süre içerisinde giderilmesi için gayret edecek ve Sistem Ortakları ile iletişim halinde olacaktır.
6.3. Kişisel Bilgilerin Korunması
a) Kullanıcı, kendisine ait bilgilerin sadece Servis’in verilmesini temin amacıyla  Soyturk Aku tarafından işlenmesine, saklanmasına ve benzeri işlemleri (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) ve gerektiğinde üçüncü kişiler ile paylaşılmasına onay vermektedir.  Soyturk Aku kişisel verilerin “gizli bilgi” olduğunun, kendisine bu amaçla verilen kişisel bilgilerin gizliliğini temin için gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğunun bilincindedir.
b) Kullanıcı,  Soyturk Aku’nun bir şikâyeti işleme aldığı durumlarda, Servis kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgiler ile kendisine ait sair bilgilerin, şikâyetin çözümü için gerekli olduğu ölçüde Satıcı ve/veya  Soyturk Aku’ne iletilebileceğini kabul ve beyan eder.
c)  Soyturk Aku tarafından Kullanıcı’nın iletişim bilgileri 5.3.a’da sayılanların haricinde Kullanıcı ile iletişime geçme amacıyla da kullanılmaktadır.
7. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ, HATA VE ZARAR SORUMLULUKLARI
7.1. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ
a) Kullanıcı,  Soyturk Aku tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde  Soyturk Aku’ya haber verecektir:
info@SoyturkAku.com e-posta adresine veya
–  Soyturk Aku’nun 19 Mayıs Mah.Nutuk Cad.No:67/C3 Büyükçekmece/İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle,
b) Kullanıcı tarafından ayrıca Yetkili Personel’e iletişim telefon numarasından ulaşarak da şikâyet prosedürü başlatılabilecektir. Yetkili Personel’in veya bir başka kişinin Kullanıcı’nın telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, Kullanıcı yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Kullanıcı şikâyeti burada belirtilen şekilde telefon yoluyla bildirmesi hâlinde,  Soyturk Aku’nun kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin vs. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır.
c)  Soyturk Aku, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf edecektir.  Soyturk Aku, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  Soyturk Aku, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.
d) Kullanıcı tarafından yöneltilecek şikâyetler en az şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.
e) Kullanıcı ile herhangi bir Kullanıcı veya Satıcı arasında meydana gelen uyuşmazlıklar ile ilgili Kullanıcı ile işlemin tarafı olan Kullanıcı veya Satıcı arasında çözüme ulaştırılacak olup,  Soyturk Aku bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Ancak,  Soyturk Aku böyle bir durumda ilgili Kullanıcı’ya her türlü belge, bilgi temini de dahil gerekli desteği vermeye hazır olacaktır.  Soyturk Aku’nun bu madde kapsamında herhangi bir nedenle (kendi kusurundan kaynaklı haller dışında) bir bedel ödemek durumunda kalması halinde Kullanıcı bunu derhal tazmin edecektir.
g) Şikâyetler,  Soyturk Aku tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde yanıtlanacak olup, çözümün Sistem Ortağı ile işbirliği gerektirmesi hâlinde, Sistem Ortağı’ndan gerekli bilgilerin alınması için bu süre sınırı önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak ve öngörülen süreyi belirtmek kaydıyla uzatılabilecektir.
7.2. HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK
a)  Soyturk Aku, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin veya hizmetlerin Kullanıcı’ya tedarik edilmesine veya iade edilmesine katılmayacaktır. Bu nedenle Platform aracılığıyla ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlerden veya bu ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlere ilişkin Kullanıcı ve Satıcı arasındaki sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde akdedilmiş olmasından  Soyturk Aku sorumlu olmayacaktır.
b)  Soyturk Aku, sadece Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl etmesi hâlinde meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Sistem Ortakları tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.
c)  Soyturk Aku, ödeme emrinin verilmesinin ardından Kullanıcı tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı, tutarların Satıcı’nın hesabına transfer edilmesinin gecikmesinden sorumlu olmayacaktır.  Soyturk Aku, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden ötürü, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilememesinden veya Ödeme İşlemi’nde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.
d) Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğüne aykırı davranmayacak, davranması, yasaları veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle  Soyturk Aku’nun, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bir zarara uğraması yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (avukatlık ücretleri de dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte Kullanıcı’ya rücu edilecektir.
e) Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin 7.2(d) ve maddesine aykırı davrandığı takdirde  Soyturk Aku’ya yaptığı son ödeme işleminin 10 (on) katı tutarında bir cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır.  Soyturk Aku’nun cezai şart tutarını aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.
7.3. ŞÜPHELİ/YETKİLENDİRİLMEMİŞ/HATALI İŞLEMLERDE SORUMLULUK
a) Kullanıcı tarafından ödemenin  Soyturk Aku’ya iletilmesi halinde  Soyturk Aku işbu Sözleşme’de belirtilen koşullarda ve  Soyturk Aku tarafından belirtilen kurallar dahilinde ilgili onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip ödemeyi Onay Tarihi’nde Satıcı’ya aktaracaktır. Kullanıcı tarafından ödemenin  Soyturk Aku’ya aktarılmaması halinde,  Soyturk Aku’nun Satıcı’ya ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.
b) Kullanıcı,  Soyturk Aku’nun Kullanıcı tarafından  Soyturk Aku’ya gönderilen tutarları Satıcı’ya aktarma yükümlülüğünün işbu 6.3. maddede belirtilen onay anı itibariyle başlayacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı tarafından gerekli onayların verilmemesi ve/veya  Soyturk Aku onay sürecinin herhangi bir nedenle gereği gibi tamamlanmaması halinde  Soyturk Aku ilgili tutarı Kullanıcı’ya iade edecektir.
c) Onay Tarihi’nde Kullanıcı ilgili Ödeme İşlemi’ne ilişkin ödeme emrini vermiş kabul edilir. Kullanıcı ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edilmediğine ilişkin bir bildirim yaptığı takdirde  Soyturk Aku ve/veya Kullanıcı tarafından  Soyturk Aku’ya yapılacak bildirim doğrultusunda ilgili tutar Kullanıcı’ya iade edilecek;  Soyturk Aku tarafından belirlenen usul ve sürelerde herhangi bir onay veya red bildirimi yapılmadığı takdirde ise Kullanıcı’nın mal veya hizmeti tam ve gereği gibi teslim aldığı kabul edilecek ve ilgili tutar yine Satıcı hesabına aktaracaktır. Kullanıcı, teslimata (geç veya eksik teslim, ayıplı ürün vb.) ilişkin herhangi bir bildirim yapmaması veya teslimatın gereği gibi gerçekleştiğine ilişkin bildirim yapmış olması halinde tutarın Satıcı’ya aktarılmış olması ile ilgili  Soyturk Aku’dan herhangi bir talepte bulunamaz.
d) Herhangi bir işleme ilişkin olarak  Soyturk Aku’ya Hatalı/Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (onüç) ay içerisinde Kullanıcı tarafından VISA, Mastercard kuralları gereğince düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu durumda söz konusu bildirimin doğru olduğunun kanıtlanması halinde ilgili işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmayarak  Soyturk Aku tarafından doğrudan Kullanıcı’ya iade edilebilecek, bildirim anında işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmış ise  Soyturk Aku ilgili tutarları Satıcı’dan iade talep ederek (Satıcı iadeyi 1 gün içerisinde gerçekleştirecek olup  Soyturk Aku’nun ilgili bedeli Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır) Kullanıcı’ya aktarabilecektır. Hatalı/Yetkisiz İşlem’in  Soyturk Aku’nun kusurundan kaynaklandığı hallerde Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmı Kullanıcı’ya iade edilecek ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı eski durumuna getirilecektir.
e)  Soyturk Aku, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Kullanıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Sistem Ortağı veya Kullanıcı’nın Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama ve Satıcı’ya ödeme yapmama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.
– Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,
– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
– Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.
f) Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, Kullanıcı, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) Madde 45/4’te belirtilen miktar kadar olan bölümünden sorumludur. Kullanıcı, Yönetmelik’in 44. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu değildir. Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya bildirim yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda ise Kullanıcı, yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.
8. ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR
8.1. GENEL ESASLAR
a)  Soyturk Aku, Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine iletilen bedellerin, Onay Tarihi’ni takip eden iş günü içerisinde Satıcı’ya aktarılmasından sorumludur.  Soyturk Aku, bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde Kullanıcı’nın doğrudan bu sebebe bağlı olan zararlarını tazmin edecektir.
b)  Soyturk Aku’nun Kullanıcı’ya ileteceği ödeme dolayısıyla ortaya çıkacak işlem ücretleri Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
c)  Soyturk Aku, ücretlendirme koşullarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir.
d) Kullanıcı,  Soyturk Aku’nun bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve  Soyturk Aku tarafından işbu Sözleşme uyarınca verilen hizmetin bir bankacılık hizmeti olmadığını,  Soyturk Aku’nun ödeme kuruluşu olarak Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunduğunu kabul eder. Bu kapsamda  Soyturk Aku, Ödeme İşlemi kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek yahut Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak olup Kullanıcı  Soyturk Aku’dan faiz veya sair adlar altında herhangi bir menfaat talebinde bulunmayacaktır.  Soyturk Aku Kullanıcı’ye kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetlerde bulunamaz. Kullanıcı,  Soyturk Aku’dan bu kapsamda talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte Satıcı kendisi
taksitlendirme yaptığı takdirde, taksit bedellerinin ödenmesine ilişkin ödeme hizmeti sunulabilecektir.
8.2. ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR
a) Sistem Ortağı tarafından Satıcı’ya ödeme yapılmaması halinden  Soyturk Aku sorumlu değildir.
b) Ödeme İşlemi’nin tamamlanmasını müteakip  Soyturk Aku aşağıdaki bilgileri gecikmeksizin Satıcı’ya iletmekle yükümlü olacaktır:
• Ödeme İşlemi’nin Satıcı’nın ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarı,
• Ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümü,
• Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kuru,
• Ödeme tutarının Satıcı kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgi.
Aşağıdaki bilgiler ise, yine Ödeme İşlemi’nin tamamlanmasını müteakip gecikmeksizin Kullanıcı’ya iletilecektir:
• Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve Satıcı’ya ilişkin bilgi,
• Kullanıcı Ödeme Hesabı’nın borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı,
• Ödeme İşlemi için Kullanıcı tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü,
• Varsa Ödeme İşlemi’nde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarı,
• Ödeme emrinin alındığı veya Kullanıcı hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi.
c) İnternet Sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin ücretlendirme ilgili Satıcılar tarafından yapılmakta olup Kullanıcı  Soyturk Aku’nun bu kapsamda herhangi bir kontrol veya sorumluluğu olmadığını kabul eder.
9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH
a) İşbu Sözleşme kabul tarihinde yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.
b) Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, diğer Taraf, söz konusu aykırılığın giderilmesi için karşı Taraf’a göndereceği bir ihtar ile aykırılığın giderilmesi için 14 (ondört) gün süre verecek olup, aykırılığın bu süre içerisinde giderilmemesi halinde Sözleşme başka bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş sayılacaktır.
c) Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir sebep bildirmeksizin, her zaman 1 (bir) ay öncesinden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla feshedebilecektir.  Soyturk Aku ise, Sözleşme’yi 2 (iki) ay öncesinden yazılı bildirimle herhangi bir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshi hakkına sahip olacaktır. Sözleşme’nin fesih tarihinden önce muaccel olan işbu Sözleşme’ye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine halel getirmeyecek olup, Taraflar’ın fesih tarihine kadar muaccel olan alacak hakları saklıdır.
d)  Soyturk Aku’nun işbu Sözleşme kapsamındaki Servis’i sunmasına imkan tanıyan izin ve lisansların herhangi bir şekilde ortadan kalkması ve/veya  Soyturk Aku ile  Soyturk Aku arasındaki İnternet Sitesi üzerinden yapılan satışlara ilişkin bedellerin tahsiline ilişkin anlaşmanın sona ermesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Kullanıcı, bu sona erme nedeniyle  Soyturk Aku’dan tahakkuk etmiş alacakları dışında herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.
e) İşbu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Kullanıcı’nın acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu (Satıcı’nın sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde,  Soyturk Aku işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini derhal durdurarak Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
f)  Soyturk Aku hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Servis’i askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda  Soyturk Aku, ilgili mevzuatta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunmaması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenler olmaması kaydı ile Kullanıcı’yı konu ile ilgili bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında Servis ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı’nın kullanımına sunacaktır.  Soyturk Aku ayrıca Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Servis’i askıya alabilecektir.
10. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
a)  Soyturk Aku tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak www.Soyturk Aku.com internet sitesinde ilân edilecek şartlar ve koşullar, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme  Soyturk Aku’nun www.Soyturk Aku.com internet sitesinde her zaman Kullanıcı tarafından erişilebilir olacaktır
b) İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü resim, harç ve vergi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.
c) Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan doğmuş veya doğacak olan alacakları diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.
d)  Soyturk Aku, Sözleşme’deki her türlü değişikliği, internet sitesinde ilân edebilir ve/veya yeni sürümlerini yayınlayabilir. Değişikliklere ilişkin olarak  Soyturk Aku, değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bildirimi yürürlüğe girme tarihinden 30 (otuz) gün önce Kullanıcı’ya iletir. Bu durumda Kullanıcı’nın Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkı saklı olup belirtilen 30 (otuz) günlük süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır.
e) Taraflar’ın, kendi iradeleri dışında gerçekleşen, müdahale imkanları bulunmayan ve makul bir şekilde önceden öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerle yükümlülüklerini yerine getiremedikleri savaş, sıkıyönetim, seferberlik, terörist eylemler, doğal afetler, yangın, grev ve lokavt da dahil istisnai olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebebin ortaya çıkması halinde, Sözleşme’ye ilişkin edimler mücbir sebep hali sona erinceye kadar askıya alınır. Askıya alınma süresi 1 (bir) ayı geçtiği takdirde, Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi fesih hakkı doğar.
f) Kullanıcı, kanunlara ve VISA, Mastercard ve diğer ödeme kartı kuruluş ve otoritelerinin (B.D.D.K., T.C.M.B. vb) kuralları ile  Soyturk Aku tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.
g) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.
h) Taraflar, Platform veya Yönetim Arayüzü üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.
i) Taraflar işbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.
j) Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır.  Soyturk Aku, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcı’nın belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşme’yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.